Schülerhort, Errichtung: Protokolle Spezialkommission, Petition, ausgefüllte Umfragebögen (1954-1956)

1.1 Reference Code
A3.26
Old: 1/7a/48
1.2 Title

Schülerhort, Errichtung: Protokolle Spezialkommission, Petition, ausgefüllte Umfragebögen

1.3 Date(s)

1954-1956

1.4 Level of Description

Dossier

1.5 Extent

3 cm