Rekurs der Waadtländischen Versicherungsgesellschaft gegen Beschluss der Polizeikommission (1948)

1.1 Référence
A3.17
Ancienne: 1/7a/38
1.2 Titre

Rekurs der Waadtländischen Versicherungsgesellschaft gegen Beschluss der Polizeikommission

1.3 Date(s)

1948

1.4 Niveau de description

Dossier

1.5 Importance matérielle et support

1 cm