Dilitschbauten, geplanter Verkauf: Beschwerdeschreiben (1952)

1.1 Référence
A3.20
Ancienne: 1/7a/42
1.2 Titre

Dilitschbauten, geplanter Verkauf: Beschwerdeschreiben

1.3 Date(s)

1952

1.4 Niveau de description

Dossier

1.5 Importance matérielle et support

1 cm