Schülerhort, Errichtung: Protokolle Spezialkommission, Petition, ausgefüllte Umfragebögen (1954-1956)

1.1 Référence
A3.26
Ancienne: 1/7a/48
1.2 Titre

Schülerhort, Errichtung: Protokolle Spezialkommission, Petition, ausgefüllte Umfragebögen

1.3 Date(s)

1954-1956

1.4 Niveau de description

Dossier

1.5 Importance matérielle et support

3 cm