Beschwerde gegen Paragraph 20, Absatz 2 des Wasserreglements: Belegheft (1954)

1.1 Référence
A3.46
Ancienne: 1/7a/70
1.2 Titre

Beschwerde gegen Paragraph 20, Absatz 2 des Wasserreglements: Belegheft

1.3 Date(s)

1954

1.4 Niveau de description

Dossier

1.5 Importance matérielle et support

1 cm