Beschwerde gegen Beschluss der ausserordentlichen Gemeindeversammlung betr. Stelle des Stadtkassiers: Belege (1892 (1953-1955) 1955)

1.1 Référence
A3.57
Ancienne: 1/7a/82
1.2 Titre

Beschwerde gegen Beschluss der ausserordentlichen Gemeindeversammlung betr. Stelle des Stadtkassiers: Belege

1.3 Date(s)

1892 (1953-1955) 1955

1.4 Niveau de description

Dossier

1.5 Importance matérielle et support

3 cm

3.1 Présentation du contenu

Enthält auch Bericht zur Reorganisation der Stadtkassa