Schweizerische Bankgesellschaft, Neubau beim Amthausplatz: Gutachten (1953)

1.1 Référence
A3.69
Ancienne: 1/7a/95
1.2 Titre

Schweizerische Bankgesellschaft, Neubau beim Amthausplatz: Gutachten

1.3 Date(s)

1953

1.4 Niveau de description

Dossier

1.5 Importance matérielle et support

1 cm